Virpiniemi

Ilmakuva Virpiniemen alueesta.

Hiihtoa, golfia ja liikuntaa!

Virpiniemi on yksi Oulun kaupungin merkittävimmistä virkistysalueista. Alueella sijaitsee mm. liikuntaopisto, golfkenttä ja eläinurheilualueita sekä virkistysreitistö.

Hiihto ja mäkihyppy olivat Virpiniemelle ominaisia urheilulajeja 1950-luvulta alkaen. Hiihtomaja rakennettiin 1953 ja ensimmäinen hyppyrimäki 1956. Virpiniementie rakennettiin1950-luvun lopulla. 1973 perustettiin Pohjois-Pohjanmaan urheilusäätiö ja Haukiputaan kunta lupautui lahjoittamaan liikuntaopistolle tontin Virpiniemestä. 

1980 luvulla rakennettiin hiihtokeskuksen huolto- ja toimitsijarakennuksia sekä ulkoilureitit keskukseen ja Kiviniemeen. 1985 valmistuivat urheiluopiston majoitus- ja kurssitilat. Golfalueen asemakaava vahvistui 2004. Eläinurheilualueen asemakaava hyväksyttiin 2011.

Loma-asuntoja merelliseen Virpiniemeen

Haukiputaan kunta käynnisti 1991 loma-asuntoalueen suunnittelun kutsukilpailulla, jonka tulosten pohjalta laadittiin Virpiniemen osayleiskaava 1993. Osayleiskaavan pohjalta laadittiin loma-asuntojen ja matkailupalvelujen sekä erilaisten virkistys- ja urheilupalvelujen kehittämisen mahdollistavia asemakaavoja. Meriniemen asemakaava hyväksyttiin 1996 ja Kellonlahden asemakaava 2008. Ensimmäiset asemakaavan mukaiset vapaa-ajan asunnot valmistuivat Meriniemeen 1998 ja Kellonlahteen 2010.

Uuden Oulun yleiskaava

Monikuntaliitoksen jälkeen laaditun Uuden Oulun yleiskaavan Kaavakartalla 1 Virpiniemi on osoitettu matkailupalvelujen keskittymäksi. Kaavamääräyksen mukaan sitä tulee kehittää osana Oulun seudun matkailupalveluiden kokonaisuutta sekä virkistys- ja vapaa-ajan alueiden verkostoa. Alueelle voi sijoittaa matkailupalveluiden lisäksi matkailua tukevaa yritystoimintaa. Kohdekohtaisena suunnittelusuosituksena Virpiniemeen on kirjattu, että aluetta kehitetään monipuolisena liikuntaopistoon ja liikuntapalveluihin sekä merellisyyteen tukeutuvana matkailu- ja virkistyskohteena.

Virkistystä ja matkailua

Monikuntaliitoksen jälkeen laaditussa Oulun matkailu- ja virkistyskohteiden profilointi ja kehittäminen –raportissa (pdf) todettiin, että Virpiniemen potentiaali on suurin lähimatkailu- ja virkistyskohteena.

Vuonna 2016 valmistui Virpiniemen matkailun kehittämissuunnitelma. Sen mukaan Virpinimeä olisi tarkoituksenmukaista kehittää monipuolisena elämysaktiviteettikeskuksena, joka tarjoisi luontoon, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä palveluja. Kävijämäärää olisi mahdollista kasvattaa nykyisestä n. 150.000 vuosittaisesta kävijästä 165.000 kävijään, mikä tarkoittaisi asiakaspotentiaalia myös majoituspalveluille. 

Vuonna 2018 Virpiniemi oli Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön kansainvälisen Urban Space Design -kurssin kohteena. Opiskelijat tekivät kehittämisehdotuksia mm. liikuntaopiston lähialueen rakennetun ympäristön parantamiseen liittyen.

Loma-asuntoalueesta asuinalue?

Uuden Oulun yleiskaavan ollessa ehdotuksena nähtävillä 2015 Virpiniemen asukkaat jättivät muistutuksen, jonka mukaan alueen kaavamerkintää tulisi muuttaa siten, että se mahdollistaisi vakituisen asumisen. Vastineessa (pdf) todettiin, että kaupunki tulee arvioimaan Virpiniemen ja Kellon alueiden maankäytön kehittämistarpeita kokonaisuutena ja laadittavassa selvityksessä arvioidaan, mitä vaikutuksia loma-asuntojen muuttamisella asuinalueiksi olisi mm. yhdyskunta- ja palvelurakenteelle sekä kuntataloudelle aiheutuville kustannuksille. Samalla arvioidaan, tarvitaanko kehittämistarpeiden toteuttamiseksi yleiskaavallisten selvitysten lisäksi osayleiskaavan laadintaa. Kaupunginhallitus hyväksyi vastineen osana Uuden Oulun yleiskaavan hyväksymistä 29.3.2016 § 99 (pdf).

Asukkaiden tyytymättömyyden taustalla on maistraattien 23.9.2014 käyttöönottama valtakunnallinen menettelyohje, jonka mukaan vapaa-ajan asuntoihin ei kirjata vakituista osoitetta. Vaikka Haukipudas oli kaavoittanut Virpiniemen Meriniemen ja Kellonlahden loma-asuntoalueeksi, ja tontinluovutus, sopimukset sekä rakennusluvat oli laadittu loma-asunnoille, salli maistraatti silti vuoteen 2014 saakka vakituisen osoitteen alueiden rakennuksiin.

Vuonna 2017 tehtiin valtuustoaloite, että alueella tehtäisiin kaavamuutos, joka mahdollistaisi vakituisen asumisen alueella.  Yhdyskuntalautakunnan 22.8.2017 hyväksymässä vastineessa (pdf) todettiin, että kaavoitus laatii alueelle selvityksen eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta ja vaikutuksista kaupungille. 

Laadittu vaikutusten arviointi (pdf) hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 20.3.2018. Päätöksen yhteydessä lautakunta edellytti vuorovaikutteista prosessia. 

Kaikille Meriniemen ja Kellonlahden maanomistajille tai tontinhaltijoille järjestettiinkin kysely. Kyselyn ajankohta oli 3.11. - 26.11.2018, lomakkeita lähetettiin 200 kpl ja vastauksia saatiin 159 kpl. Saatujen vastausten mukaan (pdf) valtaosa vastaajista halusi muutosta siten, että vakituinen asuminen alueella olisi mahdollista. Osa haluaisi kuitenkin säilyttää alueen loma-asuntoalueena.

Marraskuussa 2020 265 allekirjoittajaa jätti aloitteen vaiheittaisen asemakaavan laatimiseksi Virpiniemeen. Yhdyskuntalautakunta vastasi aloitteeseen 30.3.2021 § 181 (pdf), että vaiheasemakaavan muutos voidaan käynnistää ja kaavamuutos tehdään teknisluontoisena niin, että alueen pääkäyttötarkoitus säilyy loma-asuntoalueena. Käynnistyksen edellytyksenä on, että kaavamuutoksen hakijat täyttävät ja lähettävät asemakaavan muutosta koskevan lomakkeen kaupungin kirjaamoon. Hakemuksella yksityiset maanomistajat ja maanvuokralaiset sitoutuvat Oulun normaalin käytännön mukaisesti asemakaavaprosessiin ja maksamaan kaavatyöstä aiheutuvat kustannukset.

Ajankohtaista

Yhdyskuntalautakunnan 30.3.2021 päätöksen pohjalta yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut selvittää kevään 2021 aikana, miten vaiheasemakaavan muutos asetetaan vireille ja mitä kustannusjaosta esitetään. Samalla laaditaan ohjeistus asemakaavan muutoslomakkeen täyttämiseksi ja toimittamiseksi kaupungin kirjaamoon. Alueen maanomistajia ja maanvuokralaisia tullaan tiedottamaan asiasta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaavapäällikkö
    Kari Nykänen
    work p. 040 663 7760
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.
Lyhytosoite tälle sivulle:  www.ouka.fi/virpiniemi