Tupakka ja nikotiinivalmisteet

Tupakka

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä altistumiselta niiden savulle.

Tupakkalakia valvovia ja ohjaavia viranomaisia ovat kunta, aluehallintovirastot, Valvira, työsuojeluviranomaiset, poliisi ja Tulli.

Kunta valvoo tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten toteutumista alueellaan. Kuntien tehtävät sisältävät muun muassa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien sekä tukkumyynti-ilmoitusten käsittelyn.

Valvira valvoo tupakkalain alaisten tuotteiden markkinointikiellon noudattamista yhdessä kuntien kanssa ja antaa tarvittaessa tulkintaohjeita yleisten toimintaperiaatteiden ja yhtenäisen valvontakäytännön aikaansaamiseksi koko maassa. Valviran tehtäviin kuuluu myös tupakkalain alaisten tuotteiden myynnin valvonta mm. niiltä osin kuin se koskee tupakkatuotteiden koostumusta, laadunvalvontaa ja pakkausmerkintöjä.

Työsuojeluviranomainen valvoo tupakkalain noudattamista työpaikoilla ja poliisi julkisissa yleisötilaisuuksissa. Tulli valvoo puolestaan tupakkatuotteiden maahantuontia.

Nikotiinivalmisteet

Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien yms. lisäksi tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella.

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että

 • elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan kirjallisesta hakemuksesta myöntämä vähittäismyyntilupa
 • elinkeinonharjoittajalla on nikotiinivalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan
 • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
 • myyjä voi valvoa ostotilannetta ja
 • valmisteita ei myydä automaattisista myyntilaitteista.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan myynnin lopettamisesta tai myyntipisteiden lukumäärässä tapahtuneista muutoksista valvontaviranomaiselle. Hakemus nikotiinivalmisteiden myyntiin / ilmoitus tietojen muutoksesta / myynnin lopettamisesta.

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan hakijalta peritään myyntiluvasta kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Nikotiinivalmisteiden myyntipaikat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla on luettelo myyntipaikoista, joilla on kunnan myöntämä lupa nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.